מדיניות או תרבות?

الثقافة أم السياسة؟

?Culture or Policy

15-16.9

2020

מאמרים ומחקרים

מדיניות תרבות - למה לנו?

הראל-פישר, ע'. (2020). ממלכתיות במדיניות תרבות. המכון הישראלי לדמוקרטיה.

עזריה, ר'. (2020). המדריכה למהפכה. כנרת זמורה ביתן.

תמיר, י'. (1998). שני מושגים של רב-תרבותיות. בתוך מ' מאוטנר, א' שגיא, ור' שמיר (עורכים). רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית (93-79). רמות.

תמיר, י' ואחרים. (2013). חינוך לאמנות וטיפוח היצירתיות בעידן המדידה. מחשבה רב-תחומית בחינוך ההומניסטי: מחזירים את האמנות לחינוך (דברי הכנס הארצי השביעי לחינוך מתקדם, התקיים ב-10 למאי, 2012), 36-21. סמינר הקיבוצים.

עקרון הריחוק ויישומו - חופש הביטוי התרבותי ורב תרבותיות

גמליאל, ט', ושם טוב, נ'. (2018). "אנשי הרוח": על דיבוק והגמוניה בתיאטרון הישראלי. סוציולוגיה ישראלית, יט(2), 144-121.

טל, ר', ואבן, ע'. (2018). אני רוצה לעצב לעצמי את הפריים שלי, תקריב, 17.

קלדרון, נ'. (2020). פלורליסטים בעל כורחם : על ריבוי התרבויות של הישראלים. הוצאת אוניברסיטת חיפה.

שם טוב נ'. (2001). התיאטרון הקהילתי: בין מחאה, ממסדיות וחתרנות. הכיוון מזרח, 4, 89-82.

שם טוב, נ'. (2011). העם דורש צדק תרבותי. תיאטרון: רבעון לתיאטרון עכשווי, 31, 4–10.

שם טוב, נ'. (2016). פסטיבל עכו ורב-תרבותיות: התנגדות, מדיניות וקהילה מארחת. בתוך ט' כוכבי (עורכת), מדיניות ציבורית ורב-תרבותיות (192-155). מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

Alexander, V. D. (2018). "Heteronomy in the Arts Field: State Funding and British Arts Organizations". The British journal of sociology, 69(1), 23-43

כלכלת תרבות והערך הציבורי של תרבות

ברוך, ג', ורז, א'. (2012). פיתוח בנגב ולא פיתוח הנגב – ההזדמנות הגלומה בהחלפת אות אחת. אקולוגיה וסביבה, 3(1), 116-115.

ברוך, ג', ופורת, ע'. (2013). רכש מקומי ציבורי: צעדים ראשונים לעידוד רכש מקומי על ידי רשויות מקומיות. שתיל.

פדר, ט'. (2019). חופש המימון, צורך המימון או כורח המימון: מימון ציבורי של תרבות ואומנות. אנליזה ארגונית, 25, 32-15.

פורת, ע'. (2013). רכש מקומי: מפתח לפיתוח כלכלי מקומי ברשויות מוניציפאליות, מ.א. שער הנגב כמקרה בוחן. שתיל.

Breznitz, S.M., & Noonan, D. S. (2020). Crowdfunding in a Not-So-Flat World, Journal of Economic Geography, 20(4), 1069-1092.

Stern, A. & Baruch G. (2015). Fostering Creative Industries in the Negev: An Insightful Review. Shatil and the Negev Regional Authority.

Throsby, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge U.P.

Throsby, D. (2010). The Economics of Cultural Policy. Cambridge U.P.

הלכה למעשה: מדיניות תרבות אזורית ותהליכי שיתוף

Kangas, A., Duxbury, N., & De Beukelaer, C. (Eds.). (2019). Cultural Policies for Sustainable Development. Routledge.

Nasser, N. (2015). Bridging Cultures: The Guide to Social Innovation in Cosmopolitan Cities. Markham.

Vidović, D. (ed). (2018). Do it together: Practices and tendencies in participatory Governance in culture in the republic of Croatia. Kultura nova.

Vidović, D., Žuvela, A. & Uzelac A. (2019). La Gouvernance Participative Comme Moteur Pour Les Villes Inclusives: Example Croate (119-142).

מה הלאה - לקראת מדיניות תרבות ממלכתית - מכילה, בת קימא ומתחדשת תדיר

אריאלי-הורוביץ, ד', וניקל, ל'. (2005). יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה. מאגנס.

אריאלי-הורוביץ, ד'. (2008). אמנות ורודנות: אוואנגרד ואמנות מגויסת במשטרים טוטליטריים. אוניברסיטת תל אביב.

אריאלי-הורוביץ, ד, וסרינג, ד' (עורכות). (2010). פחד מוות : הטרור ומופעיו באמנות ובתרבות הפופולרית. ירושלים. מאגנס.

אריאלי-הורוביץ, ד'. (2010). טרור באמנות או אסתטיקה טרוריסטית? המקרה הישראלי. בתוך ד' אריאלי-הורוביץ וד' סרינג (עורכות), פחד מוות : הטרור ומופעיו באמנות ובתרבות הפופולרית (196-151). מאגנס.

Feder, T., & Katz-Gerro, T. (2012). Who Benefits from Public Funding of the Performing Arts? Comparing the Art Provision and the Hegemony–Distinction Approaches. Poetics, 40(4), 359-381.

Katz-Gerro, T. (2015). Introduction—Cultural Policy and the Public Funding of Culture in an International Perspective. Poetics, 49, 1-4.

מדיניות תרבות בישראל

אלוני, נ'. (2008). תרבות יוצרת ותרבות אוצרת: מתווה לטיפוח התרבות והאמנות בישראל. מועצת הפיס לתרבות ואמנות.

אלמוג, ד. (2018). המדריך הירוק, מדריך להשקעה חכמה - אומנויות בישראל כמנוע לשינוי חברתי. JFN.

אשר-פניג, נ', פביאן ר', ושוקר א'. (2016). אמנים פלסטיים ובין תחומיים – סקירה וניתוח של תשתיות היצירה והתצוגה: מיפוי של דרכי המימון והתמיכה, המלצות אופרטיביות לשינויים במנגנונים הקיימים והמלצות לאימוץ מנגנונים חדשים. האיגוד המקצועי של האמנים הפלסטיים בישראל.

גדרון, ב', בר, מ', וכץ, ח'. (2003). המגזר השלישי בישראל בין מדינת רווחה לחברה אזרחית. הקיבוץ המאוחד.

גונטובניק, ג'. (2004). הזכות לתרבות בחברה ליברלית ובמדינת ישראל : לחיות את הסתירות. בתוך י' רבין, וי' שני (עורכים), זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל (662-619). רמות.

הורביץ, נ', ברבוי, ר', ושהינו-קסלר, ש'. (2009). מדיניות תרבות בישראל: מסגרת לדיון והמלצות. מועצת הפיס לתרבות ואמנות.

כץ, א'.(1999). דו"ח ברכה: מדיניות תרבות בישראל, מכון ון ליר.

משרד המדע, התרבות והספורט. (2000) תעודת תרבות - חזון 2000 : נייר עמדה על מדיניות התרבות של מדינת ישראל במאה ה-21 : מוגש למר מתן וילנאי - שר המדע, התרבות והספורט, בידי ועדת חזון התרבות הישראלית, 16.1.2000.

סמוחה, ס'. (2008). רב תרבותיות בחברה בישראל. בתוך: י' יובל., זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני, מבט אנציקלופדי, כרך 4' (227-221). כתר.

סנונו, א'. (2013). הצרכים התקציביים של החברה הערבית לשנת 2013, לקראת גיבוש תקציב המדינה לשנים 2014-2013. מרכז מוסאוא.

רוזן, ר' (עורכת). (2012). חיפה: בין מציאות לחזון של עיר משותפת. שתיל.

Shouker, E. (2014). Israel Country Profile Commissioned Report. MedCulture, E.U.

מדיניות תרבות בין לאומית

Bell, D. & Oakley, K. (2017). Cultural policy. Routledge.

Brooks, A. C. (2000). Public Subsidies and Charitable Giving: Crowding Out, Crowding In, or Both? Journal of Policy Analysis and Management, 19(3), 451-464.

Chartrand, H. H., & McCaughey, C. (1989). The Arm’s Length Principle and the Arts: An International Perspective – Past, Present and Guture. In: M.C. Cummings (ed.), Who’s to Pay for the Arts (43-80). ACA Books.

Henley D. (2016). The Arts Dividend Revisited: Why Investment in Culture Pays. Elliott & Thompson

Ivey, B. (2008). Arts, Inc.: How Greed and Neglect Have Destroyed Our Cultural Rights. California U.P.

Kristóf, L. (2017). Cultural Policy in an Illiberal State. A Case Study of Hungary after 2010. Intersections: East European Journal of Society and Politics, 3(3), 126-147.

Mulcahy, K. V. (2006). Cultural policy: Definitions and Theoretical Approaches. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 35(4), 319-330.